ทัวร์จีน

UNSEEN CHINA PREMIUM SEP - OCT 2019
UNSEEN CHINA PREMIUM SEP - OCT 2019

นมัสการพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นชมหาดสีแดงแห่งเมืองผานจิ่น ชมกำแพงเมืองจีน จากนั้นเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี ชมความสวยงามของถ้ำเปิ่นซี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติภูเขากวนเหมินซาน

KUNMING AMAZING JUN – NOV 2019
KUNMING AMAZING JUN – NOV 2019

ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมความงามของเมืองตงชวน เดินทางสู่เขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อความศิริมงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหยวนทง บริการอาหารและทีพัก เดินทางโดยสายการบินไทย