ทัวร์ไต้หวัน

KAOHSIUNG - TAIPEI TAIWAN JUL - SEP 2019
KAOHSIUNG - TAIPEI TAIWAN  JUL - SEP 2019

เที่ยวเกาสง-ไทเป ชม Former British Consulate โดมแห่งแสง นั่งชิงช้าสวรรค์ ช้อปซินจูเจียง ทะเลสาบดอกบัว นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมชาอู่หลง (อิสระเที่ยวตามความชอบ อาทิ Chill / Nature / Shop / History / Eat ) สายการบินไทย

TAIPEI ONCE NEVER ENOUGH JUL - SEP 2019
TAIPEI ONCE NEVER ENOUGH JUL - SEP 2019

เดินทางสู่เมืองอิงเกอ เมืองแห่งเซรามิก เดินทางสู่ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน ช็อปปิ้งย่านการค้าแห่งใหม่ของไทเป ชมห้องสมุดที่สวย เป็น 1ใ น 25 ของโลก โรแมนติกไปกับเมืองท่าตั้นสุ่ย เดินทางโดยสายการบินไทย

TAIWAN TAIPEI JUNE-SEP 2019
TAIWAN TAIPEI JUNE-SEP 2019

นำท่านเข้าสู่เมืองไทเป สักการะวัดหลงซาน เก็บภาพที่ระลึก ณ Huashan1914 ชมความสวยงามของน้ำตกทองคำ หมู่บ้านวัฒนธรรมจิ่วเฟิ่น ชมวิว ณ ตึกไทเป101 บริการอาหาร และที่พักได้มาตรฐาน เดทางโดยสายการบินไทย